Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 
REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.forumregionalme.com
2.rn Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego rnRegulaminu, w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania rnjego postanowień.
3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z:
    a) zapoznaniem i akceptacją Regulaminu,
  rn  b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika rnprzez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla rnwewnętrznych celów Operatora a przede wszystkim wykonania umowy o rnświadczeniu usług drogą elektroniczną,
4. Operatorem serwisu jest Wydawnictwo Multimedia Magdalena Mucha
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
    a) Operator – oznacza Wydawnictwo Multimedia Magdalena Mucha
    b) Regulamin - oznacza niniejszy dokument;
  rn  c) Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjnąrn stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet. Umożliwia rnkorzystanie z usługi, która polega na udostępnieniu danych oraz treści rnopracowanych przez Operatora, dostępna pod adresem  rnwww.forumregionalme.com ,
    d) Internetowe Wydanie Forum Regionalnego - oznacza Serwis prowadzony pod adresem  www.forumregionalme.com ,
  rn  e) Administrator - podmiot, który z upoważnienia właściciela świadczy rnusługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
    f) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego danych;
  rn  g) Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu rnprzez odbieranie z niego danych i mająca prawo do dodawania komentarzy
  rn  h) Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne rndane przekazane do Serwisu z pomocą odpowiedniej procedury rnelektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone wrn miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
    i) Cookie - rninformacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą rnserwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
    j) Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody Operatora.
7.rn Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie materiałów stanowiących rntreść Serwisu. Nie oznacza to nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek rnpraw do utworów w nim zawartych. Z utworów można korzystać jedynie w rnzakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
8. Zabronione jest kopiowanie tekstów i utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie bez podawania źródła.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, w tym za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II UCZESTNICTWO W SERWISIE
1.rn Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą rnprzez Operatora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych rnusług. Administratorem danych osobowych jest firma Wydawnictwo rnMultimedia Magdalena Mucha, która dokonuje przetwarzania danych rnosobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia rn1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101,rn poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu rnusług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Każdy Użytkownik ma prawo tylko do jednego konta i jednego nicka (loginu).
3. Użytkownik nie ma prawa do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich.
4. Użytkownik w ramach działalności Serwisu może komentować poszczególne artykuły dodane przez Wydawcę.
5.rn Zabronione są wpisy, treści i opinie w Komentarzach dostępnych w rnSerwisie zawierających treści sprzeczne z prawem. Szczegóły zawiera rnRegulamin Komentarzy.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności treści zawarte w Komentarzach.
7.rn Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez rnUżytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za rnkonsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.
8.rn W przypadku stwierdzenia działań mogących utrudniać lub destabilizować rndziałanie Serwisu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
9. Wrn przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika, podanych rnpodczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia rnUżytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu rnuprawdopodobnienia przez Użytkownika swoich danych.
10. Wszelkie spory sądowe między Operatorem a Użytkownikiem rozstrzyga właściwy sąd.
11.rn Użytkownik oświadcza, iż zamieszczane przez niego materiały w Serwisie rnsą w pełni legalne i nie zmierzają do obejścia prawa, nie powodują rnpowstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji, nie rnnaruszają norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów,
12.rn Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. rnJeżeli z winy Użytkownika Operator stanie się obiektem postępowania rncywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z rnodnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany rnUżytkownik naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką rnponiesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi rnroszczeniami i postępowaniami, w tym rzeczywiście poniesionych przez rnOperatora kosztów zastępstwa procesowego.
13. Użytkownicy są rnzobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisówrn ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności rnintelektualnej.
Inne
» Region Sprzedam kozie mleko. Tel.696 308 679
» Resko. Mam do sprzedania grzejnik żeliwny,(nowy) 60cm. Skladajacy sie z 7 żeberek. Cena 40 zł. Tel.665 919 272
» Region Kupimy katalizatory od wszystkich aut dobre ceny. tel 668 148 052
» Resko Sprzedam koparkospycharkę MTZ82 z osprzętem Borexa rok 19994 Za kwotę 33 000 zł. Tel 515 573 204
Mieszkania
» Starogard Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, 56 mkw. z balkonem. Starogard. Okazja! Tel. 505 857 612
Motoryzacja
» Łobez Sprzedam części do fiata 126p. - tłumik, przeguby, 6 kół i inne - nowe. Tel. 793 119 134
» Region Kupimy samochody do jazdy opłacone i na części ..płacimy najlepsze ceny nr 668 148 052
» Resko Sprzedam Mercedesa Vito Rok 1999, diesel 110 cdi ubezpieczony z przeglądem. Cema 5500. Tel 515 573 204
Praca
» Węgorzyno Zatrudnię kierowce na autobus ( dowozy szkolne ) w Węgorzynie tel.504 616 989
Ostatnio dodane
Forum Regionalne nr 18
z dnia 19.5.2017
Forum Regionalne nr 17
z dnia 12.5.2017