Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 

Aktualności » Łobez.

Data publikacji: 2017.04.05 15.17.59
(ŁOBEZ) Według podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1988) gmina Łobez leży w obrębie: Państwo: Holarktyka, Obszar: Euro-Syberyjski, Prowincja: Niżowo-Wyżynna Środkowśuropejska, Dział: Bałtycki, Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, Kraina: Pojezierze Pomorskie, Okręg: Wałecko-Drawski. Podział geobotaniczny tego trenu pokrywa się obszarowo z podziałem fizjograficznym. Szata roślinna rozwija się w zależności od warunków biotopowych występujących na danym obszarze.

Roślinność potencjalna
Roślinnością potencjalną nazywamy taką roślinność, jaka wystąpiłaby na opisywanym terenie, gdyby przyroda mogła rozwijać się samorzutnie, bez ingerencji człowieka. Obszar gminy charakteryzuje duża różnorodność siedlisk. Największą powierzchnię zajmują siedliska subatlantyckiego kwaśnego lasu bukowo-dębowego typu pomorskiego, położone na wschód od doliny Regi oraz w widłach tej doliny. Na południu gminy znajduje się obszar potencjalnego występowania żyznej buczyny niżowej oraz kontynentalnego boru mieszanego. Dolinę Regi zajmują siedliska niżowego łęgu olszowego i olszowo-jesionowego na przemian z olsem środkowśuropejskim, grądem subatlantyckim bukowo-dębow-grabowym. Zewnętrzną część doliny obejmuje obszar występowania kontynentalnego boru mieszanego. Na całym terenie gminy występują rozmieszczone punktowo siedliska kontynentalnego boru bagiennego. Na terenie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych budowanego przez firmę Eco Revolution Polska Sp. z o.o. roślinność potencjalną stanowi generalnie kontynentalny bór mieszany.

Roślinność rzeczywista
Szata roślinna rzeczywista różni się niekiedy dość znacznie od potencjalnej. Najciekawszymi elementami przyrody na terenie gminy są liczne oczka wodne i zarastające je torfowiska głównie w kompleksach leśnych, ponadto kilka większych jezior oraz doliny rzeczne Regi i jej dopływów Łożnicy, Brzeźnickiej Węgorzy i kilku innych mniejszych cieków. Rega, której źródła znajdują się poza gminą, po stronie północno-wschodniej, płynie najpierw wąską, głęboko wciętą doliną w kierunku południowym. U podnóża wysokich zboczy doliny występują często poziomy wodonośne z roślinnością źródliskową. Szersze partie doliny Regi, jak i pozostałych rzek, są częściowo zapełnione złożami torfowisk niskich bądź siedliskami łęgowymi. Lasy na terenie gminy należą do Nadleśnictwa Łobez. Duży, zwarty kompleks leśny Obrębu Węgorzyno zajmuje południową część gminy, zaś na pozostałym obszarze znajduje się kilka mniejszych kompleksów Obrębu Łobez, rozdzielonych dużymi terenami rolniczymi. Gospodarka leśna i rolna spowodowała duże zmiany w naturalnym charakterze siedlisk i roślinności. Lasy mają charakter typowo gospodarczy, są zdominowane przez drzewostany sosnowe. Żyzna buczyna pomorska występuje tylko w niewielkich płatach. Charakter bardziej zbliżony do naturalnego mają enklawy lasów bagiennych, łęgowych i grądowych, związane z nieckami i dolinami rzecznymi. Tylko w miejscach szczególnych, najczęściej trudno dostępnych, utrzymały się małe fragmenty ekosystemów o cechach naturalności. Niektóre z nich kwalifikują się pod ochronę prawną w randze rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych. Na terenie strefy ekonomicznej roślinność rzeczywistą tworzą w części  północnej rośliny pól uprawnych z dwiema grupami zadrzewień śródpolnych, oraz nieużytki pokryte roślinnością trawiastą wymieszaną z gatunkami segetalnymi i na części terenu pokryte nalotem sosnowym. Specyficzną formę roślinności pokrywającej teren stanowią nasadzenia gatunków szkółkarskich drzew i krzewów ozdobnych. Teren od południa zamyka ściana boru sosnowego i mieszanego.

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną (Konradzki 1988 r.) obszar inwestycji należy do: państwa - Holarktyka, podpaństwa - Palearktyka, prowincji - Europejsko-Zachodniosyberyjskiej, krainy - Południowobałtyckiej i dzielnicy - Bałtyckiej. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler 1988 r.)natomiast teren ten znajduje się w: krainie - Bałtyckiej, dzielnicy - Pojezierze Wałecko-Myśliborskie, mezoregionie - Pojezierze Myśliborsko-Choszczeńskie. Na terenie strefy ekonomicznej nie występują stanowiska rzadkich bądź chronionych przedstawicieli fauny Polskiej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo lasów mogą się pojawiać przedstawiciele fauny leśnej, a w szczególności ptaki i ssaki takie jak: dzięcioł, kowalik, sikory, sójka, ptaki drapieżne, a z ssaków lis, sarna, zając, dzik, jeleń i także drobniejsze zwierzęta, np. gryzonie (myszy, nornice) i ptaki miejskie takie jak wróbel, szpak, kawka, gawron, a nawet bociany białe.


Komentarze
Komentarzy: 0
Komentarzy: 0